MV1909同步单元

描述

MV1909同步装置-该装置包括1个双电压表,1个双频率计和一个LED型同步示波器。

为了将同步电源切换到一起,需要负载开关MV 1500。

通用数据

1909 - 235号

1909 - 236号

1909 - 405号

1909 - 406号

双电压表

2 × 250 V

2 × 250 V

2 × 500 V

2 × 500 V

双频率计

44-56赫兹

54 - 66赫兹

44-56赫兹

54 - 66赫兹

同步示波器

220 - 240 V /

220 - 240 V /

380 - 415 V /

380 - 415 V /

电源电压

127 - 140 V

127 - 140 V

220 - 240 V

220 - 240 V

350 x 140 x 160毫米

重量

6.5公斤

电机实验室