MV1106负载电容器组,三相

描述

电容器组由金属化的纸电容器组成。电容器装有放电电阻。通过旋转开关,电容器组的电容可分七步改变。可用于单相或三相电路。

5.3 kVAr 50hz, 6.3 kVAr 60hz

V

连接

赫兹

一个

230

δ

50

1.9 - -13.4

400

明星

50

1.1 - -7.7

230

3

50

3.3 - -23.2

230

δ

60

2.3 - -16.1

400

明星

60

1.3 - -9.2

230

3

60

3.9 - -27.8

520 x 225 x 360毫米

重量

13公斤

电机Laboratory_Lres